tatlısu balıkları

 

tatlısu balıkları

 

kadife balığı
kızılkanat balığı 


            
KADİFE BALIĞI ( Tinca tinca )
Kuzey bölgelerimizin bol bitkili durgun veyayavaş akıntılı sularında yaşar. Genelde 3
0 - 40 cm. en çok 60 - 70 cm. olur. Planktonlar, küçük balıklar ve yumuşakçalarla
beslenir. Gündüzlerini dipte geçirip geceleri avlanır. Mayıs - Haziran arası üreme yapar.
Eti lezzetlidir. Sazan yetiştiriciliğinde yardımcı larak düşünülen bir balıktır. Sportif yönü zevklidir.
 KIZILKANAT ( Scardinius erythrophthalmus )
Kuzey Anadolu'da ağır akışlı nehirler, göl vegöletlerin yumuşak tabanlı zeminlerinde
yumuşakçalar ve bitkilerle beslenerek10 - 11 yıl yaşar. 20 - 40 cm. boy ve 200 - 400 gr. ağırlıkta olur. 3 -4 yaşında olgunlaşıp ortalama600 000 yumurta döker. Eti lezzetli fakat çok ince kılçıklı olduğu için makbul değildir. Turna gibi yırtıcı balıklar için değerli bir yemdir.

tatlısu balıkları 

yılan balığı
çapak balığı 


            
YILAN BALIĞI ( Anguilla anguilla )
Erkekleri 30 - 50 cm. dişileri 45 - 100 cm. olabilen hem tatlı, hem tuzlu sulardayayılış gösterir. Doğumu ve 3 aylık gelişiminden sonra tatlı sulara girer. 8 - 20 yıl buralarda kaldıktan sonra tekrar üremek için Atlas Okyanusunda Sargossa denizine yönelirler. Burada yaklaşık 7 - 10 derece sularda 1 000 - 3 000 metre derinlikte milyonlarca yumurta döker. Dönüşü başarabilen yavrular tekrar acı su bölgelerine geri döner. Yırtıcı ve obur bir canlıdır. Yumuşakça, kabuklular ve balıklarla beslenir. Etinin lezzeti yanında yetiştirmeye uygunluğu ile ekonomik değeri çok yüksektir.
 ÇAPAK BALIĞI ( Abramis brama )
Marmara ve Karadeniz' in akarsu ve göllerinde, bazı türleride Ankara ve Kırşehir yörelerinde yaşar. Boyları ortalama 30 - 40 cm.' den 70 cm.ve 3 kg.' dan 6 kg.' a kadar ulaşabilir. Kurtlar böcekler ve yosunlarla beslenir. 10 yıl yaşayabilir. Mayıs - Haziran arası yaklaşık 100 000 yumurta ile üreme yapar. 1 kg.' ın üzerindekilerin eti lezzetlidir. Küçükleri ise av ba-lığı olarak değerlidir.

tatlısu balıkları 

inci balığı
horozbina balığı 


            
İNCİ BALIĞI ( Albunus alburnus )
Pullarından yapay inci yapılması ismini verir. Ülkemizde çeşitli türleri yaşar. Boyları 15 - 20cm. olur. Manyas ve Ulubat göllerinde bolca bulunur. Planktonlar, kurtlar, böcek larvaları ve su yüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Nisan - Mayıs arası üreyip yapışkan yumurtalarını nehirlerin giriş veya çıkışındaki kıyıların kumluklarına bırakır
 
HOROZBINA (Blennius fluviatilis)

Marmara, Ege ve Akdeniz akarsular ve bunların de*niz karşımı acısu bölge-lerinde yaşar. Boylan deniz*de yaşayanlara göre daha küçüktür. 8-12, en çok 15 cm . Akdeniz deki türleri 20 cm. ‘e ulaşabilir. Su altın*daki küçük hayvanlar veya böcek Larvalarıyla beslenir. Yaz aylarında üreyip yumurtalarını taşlar ve midye kabukları arasına ustaca gizler. çıplak ve pulsuz derisiyapışkan bir sıvı ile kaplıdır. Ekonomik bir değeri yoktur.
.

 tatlısu balıkları

inci balığı
havuz balığı 

            
KIRMIZI HAVUZ BALIĞI
Biyolojik yaşamı diğer Havuz Balığı türleri gibidir15 - 20 cm. boyu ve renginin güzelliği ile eski
çağlardan beri havuzların şimdilerde de akvaryumların klasik ve kıymetli balığıdır. Çin' de
ve Japonya' da üretilen çeşitli türleri ve formları mevcuttur.
 
HAVUZ BALIĞI ( Carrasius carrasius )

Trakya - Marmara bölgeleri, Kızılırmak, Yeşilırmak deltaları ve Çoruh havzasında yayılış gösterir. Boyları 15 - 25 en çok 45 cm. ve 2 - 3 kg. ağırlıkta olur. Su içindeki otlar, dip hayvanları ve sinek larvalarıyla beslenir. Sazan' a benzer ve akrabadır. Mayıs Haziran arası 14 - 20 derece sularda
150 - 300 000 yumurtasını otların üzerine bırakır. Suyun kirliliği ve Oksijen toleransına dayanıklı bir balıktır. Büyüklerinin eti lezzetlidir. Batı ülkelerinde üretimi yapılmaktadır
.

tatlısu balıkları 

noktalı inci balığı
dere pisisi 

            
NOKTALI İNCİ BALIĞI (Alburnus bipunctatus)
Karadeniz, Trakya ve Marmara'daki akar-sularda yaygındır. Boyları 9 - 13 en çok 16 cm. olur. Temiz ve hızlı akan suların dibe yakınlarında zaman zaman akıntıya karşı yüzerek yaşar.
Küçük planktonlar ve dip hayvanlarını yiyip, suyüzeyindeki sinekleri avlayarak beslenir. Mayıs -
Haziran arası üreyerek yumurtalarını kumlu, çakıllı sahillere bırakır. Avcılıkta yem olarak
kullanılması yanı sıra, doğadaki önemi daha önemlidir.
 
DERE PİSİSİ ( Pleeuronectes flesus )
Nehirlerin denizlere karışımı acısu bölgelerinde veya akarsuların daha içlerinde yaşayan bir Pisi türüdür.
Akdeniz'de fazla rastlanır. Az akıntılı suların kumsal diplerinde Fazla hareket etmeden yaşar. Ortalama
25 - 30 en çok 50 cm. boyda olur. Etçil bir balıktır. Bulunduğu bölgenin su ıısısına göre değişik olarak Şubat - Mayıs arasında ürer ve 800 000 yumurta bırakır.Eti çok lezzetli ve ekonomik değeri çok
yüksek bir balıktır.
 
.

 

somon balığı
bodur yayın 


            
SOMON BALIĞI ( Salmo salar )
Anayurdu Kuzey Amerika'dan dünyaya yayıl-mış, üretilmek üzere ülkemize getirilmiştir. Boyu ortalama 60 - 100 cm. ağırlığıda 3 - 15kg. olabilir. 150 cm. ye ulaşanları olur. Hızlı akarsuların oksijeni bol temiz sularında yaşar. Doğal yetişenleri 2 - 3 m. yükseğe atlaya sıçraya yüzerek 2 - 3 000 km. lik nehir kaynaklarına ulaşıp burada Ekim - Kasım arası üreme yapar. Yetişkinler denizede uyum gösterir. Etoburdur, böcekler, sinekler, kabuklular ve irili ufaklı balıklarla beslenir. Tatlısu Balıklarının eti en lezzetli olanıdır. Ayrıca yumurtasından kırmızı havyar elde edilir. Ekonomik değeri çok yüksektir.
.
 
BODUR YAYIN ( Ictalurus melas )
Güneydoğu' daki akarsu ve göllerin kumlu çamurlu zeminlerinde yaşayan, 20 - 30 en çok 45 cm. boy ve 100 - 500 gr. ağırlıkta olabilen bir yayın türüdür. Oldukça obur bir balıktır. Omurgasızlar, küçük balıklar, balık larvaları ve kurbağalarda dahil ne bulursa yer. Suların ısı şartlarına göre Nisan - Haziran arasında kumların içine yuva yapan dişi yumurtalarını dökerek bunların oluşmasını bekler. Kılçıksız eti çok lezzetlidir. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir 
 
.

 

pullu sazan balığı
bodur yayın 

            
PULLU SAZAN ( Cyprinus carpio )
13 ve 14. yy. dan beri üretimi yapılan ve kolay yetişen, eti lezzetli, ekonomik değeri çok yüksek olan bir balıktır. 3 - 4 yaşlarında olgunlaşıp 200 - 300 000 yumurta verir. Ortalama 30 -40 cm. boy ve 500 - 1000 gr. ağırlıkta olur. Doğal yetişenlerinin 100 cm. ve 25 kg. olanlarına rastlanır. Sportif avcılığı değerlidir. Su böcekleri, kurtlar ve diğer hayvanlarla beslenir
.
 
GÜMÜŞ BALIĞI (Atherina boyeri)
Denizlerimizde yaygın olan Gümüş’ün Sa-panca İznik ve Köyceğiz göllerinde yaşayanbir turu dür Sıcak sularda böcek larvalar, ve sualtı hayvan-cıklarıyla beslenerek yaşar.Mayıs-Eylül arasındaki üreme devresinde yaklaşık 600 yapışkan yumurtasını kumlu, çakıllı zeminlere bırakır. Su yüzeyine yakın sürü halinde dolaşırken su kuşlarına yemolur.Eti yenebilir. Daha çok balık üreticiliğinde yem veya balık unu endüstrisinde değerlenir
 
.

 

kocaağız balığı
gördek balığı 

            
KOCA AĞIZ ( Aspius aspius )
Trakya, Marmara, ve Kuzey bölgelerimizin hızlı akarsularında yaşar. Ortalama 60 - 80 en çok 100 cm boy ve 2 - 4 kg. dan 10 kg.' a kadar büyüyebilirler. Etçil bir balıktır, su içindeki her türlü hayvanla beslenebilir. Erginleri yalnız dolaşır. Cinsel olgunluğa 4 - 5 yaşlarında ulaşıp Nisan - Temmuz arasında 80 - 100 000 yumurta verir. Az ezzetli eti nedeniyle ekonomik değeri bölgeseldir. Buna karşın olta avcılığı çokzevkli bir balıktır. Yaşam karakteri bu balığınaynı olan " Aps. vorax " türü Fırat ve Diclenehirlerinde yaygındır. Sis balığı olarak tanınır. Boyları 40 cm. olur
.
 
GÖRDEK (Rutilus rubilio)
Kızılgöz ailesindendir. Kuzey Ege, Marmara ve Trakya’da fazla hareketli olmayan akarsuların
zengin bitkili kıyı bölgelerinde yaşar. Kış aylarınıdaha derince sularda geçirir. Kurtlar, böcekler
kabuklular ve böcek, sinek Iarvalarıyla beslenir.Boyu 15-20, en çok 25 cm. olur. Nisan-Mayıs arası ürettiği yumurtalarını bitkile*rin arasına bırakır. Besin yönüyle değersizdir, fakat av yemi olarak değerlidir.

 
.

 

karaburun balığı
tatlısu kaya balığı 

            
KABABURUN (Chondrostoma nasus)
Çeşitli türleriyle ülkemizde yaygındır. Göl ve nehirlerin giriş - çıkışlarının dibe yakınlarındaçakıllı bölgelerde yaşar. Boyları 25 - 40, en çok 50 cm. olur. Taşlara yapışık yosunlar, bitki kökleri ve dip hayvanlarıyla beslenir. Mart - Mayıs arası ürer ve 100.000’e yakın yumurtasını çakılların üstüne yapıştırır. Farklı türleri bölgelere göre çeşitli şekillerde değerlendirilir.
.
 
TATLISU KAYABALIĞI (Proterorhinus marmoratus)
Karadeniz’ e akan akarsuların diplerindefazlaca rastlanan yaşamı diğer Kayabalıklarıyla benzerlik gösteren boyları en çok 11 - 12 cm. olabilen bir balıktır. 2 - 3 yaşlarında olgunlaşan dişileri topluca yumurta verir. Erkeklerde nöbet tutarak yumurtaları bekler.Yumuşakçalar ve küçük karideslerle beslenir.Tatlı suların girişinde böcek larvaları da yer.Doğa dengesi balığıdır. Sportif veya ekonomik yönü olmayan bir türdür.

 
.

 

dağ alası
tatlısu kaya balığı 

            
DAĞ ALASI ( Salmo trutta macrostigma )
Çoruh, Ege ve Konya Ereğlisi çevrelerinde dağ göllerinin soğuk, berrak ve temiz sularında yaşar. Zaman zaman nehirlere degirer. Bilimsel olarak dünyamızın son buzul çağında dağ göllerinde kalıp geliştiği teorisi vardır. Boyu 40 - 60 cm. den 1 m. ye ağırlığı 1 - 3 kg. dan 14 kg. a kadar olabilir. 3 - 4 yaşında olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı Ekim - Ocak aylarında yumurtalarını çakıllara bırakır. Çok lezzetli etinin yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir.
.
 
GÖKKUŞAĞI ALABALIK ( Salmo gairdneri )
Kuzey Amerika kökenlidir. Yetiştirilmek üzeredünyaya yayılmış, bu arada ülkemizede getirilmiştir. Temiz oksijeni bol sularda yapayyemler veya küçük balıklarla beslenebilenyetiştiriciliğe en uygun, tuzlu deniz suyuna datoleransı olan bir alabalık türüdür. 

 
.

 

derekaya balığı
gökkuşağı alabalığı 

            
DERE KAYABALIĞI ( Gobio gobio )
Ülkemiz akarsularında çeşitli türleri yerinegöre adlar alır. 5 - 6 yılda yavaş büyüyerek 12 - 20 cm. boya ulaşır. Fazla hareket etmeden su altında yatarak ömrünü geçirir.Nisan - Haziran da 12 - 18 derece sularda haftalık aralıklarla ürer. Dişileri 1 000 - 3 000 yumurta verir. Eti lezzetlidir. Büyük balıkları avlamak için yem olarakta kullanılır.  
 
TATLISU LEVREĞİ ( Perca fluviatilis )
Kuzey Amerika kökenlidir. Yetiştirilmek üzeredünyaya yayılmış, bu arada ülkemizede getirilmiştir. Temiz oksijeni bol sularda yapayyemler veya küçük balıklarla beslenebilenyetiştiriciliğe en uygun, tuzlu deniz suyuna datoleransı olan bir alabalık türüdür. 

 
.

 

 

 

 

sazan balığı,sazan balığının özellikleri,tatlısu balıklarının özellikleri,tatlısu levreği,balık nasıl yakalanır,alabalık,kefal balığı,turna balığının özellikleri,tatlısu balık çeşitleri,tatlısu balıklarının yaşamı,türkiyede yaşayan balıklar,somon balığı,çayda yaşayam balıklar,nehirlerimizde yaşayan balıklar,balıkların isimleribalıkların baslenme şekilleri,balıkların ömrüyumurtlama zamanı,tatlısu balıklarının yaşama yılı,balıkların üreme zamanları,balıkların hayatı,türkiye tatlısu balıklarıtüm balıkların özellikleri,balıklar ve özellikleri,

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam282
Toplam Ziyaret260627
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.91272.9244
Euro3.28423.2973
Hava Durumu
Anlık
Yarın
31° 35° 23°
Saat
SEM BALIK AĞI

 ANA SAYFA

HAZIR BALIK AĞ I

PAKET AĞLAR

OLTA KAMIŞLARI

MAKİNALAR

MAKİNALAR

MİSİNA ÇEŞİTLERİ

AKSASUARLAR

KANCA ÇEŞİTLERİ

BALIKCILIK VE DENİZCİLİK